תנאי החברות

זהו הסכם משפטי ("הסכם") בינך לבין pray.co.il, Inc. אנא קרא את ההסכם בעיון לפני ההרשמה לשירות pray.co.il. על ידי הרשמה ל-pray.co.il, אתה הופך לחבר בשירות ("חבר"), ואתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות של הסכם זה ("התנאים") כל עוד אתה ממשיך תהיה חבר. אם אינך מסכים לתנאים, אינך מורשה להשתמש בשירות pray.co.il.

התנאים כפופים לשינוי על ידי pray.co.il, Inc. בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, בתוקף עם פרסום הקישור לאתר שלנו (pray.co.il). קטינים (מתחת לגיל 13) אינם רשאים להפוך לחברים. כאשר אתה נרשם, ומדי פעם לאחר מכן, pray.co.il, Inc. תדרוש ממך לספק מידע מספיק כדי לציין שאתה בן 13 לפחות. בהפיכתך לחבר, אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 13 לפחות.

אתה או pray.co.il, Inc. רשאים להפסיק את החברות שלך ב-pray.co.il בכל עת, מכל סיבה שהיא, בתוקף עם שליחת הודעה בכתב לצד השני. pray.co.il, Inc. שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק לאלתר את הגישה שלך לשירות pray.co.il, ללא הודעה מוקדמת, על כל הפרה של הסכם זה על ידך שתובא אל תשומת הלב של  pray.co.il, Inc.

החברות שלך בשירות pray.co.il היא לשימושך האישי בלבד. אינך רשאי לאשר לאחרים להשתמש בחברות שלך, ואינך רשאי להקצות או להעביר אחרת את חשבונך לכל אדם או ישות אחרים.

 

 

התנהלות מקוונת/נייד

כחבר, אתה מסכים כי:

 

אתה האחראי הבלעדי לתוכן או למידע שאתה מפרסם או מציג (להלן, "מפרסם") בשירות pray.co.il, או מעביר לחברי pray.co.il אחרים.

אין סובלנות לתוכן פוגעני. לא תפרסם בשירות pray.co.il, או תשדר לחברים או עובדים אחרים של pray.co.il, כל לשון הרע, לא מדויק, פוגעני, מגונה, מנוזל, פוגעני, בעל נטייה מינית, מאיים, מטריד, פוגעני גזעני, או חומר לא חוקי, או כל חומר שמפר או מפר זכויות של צד אחר (כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני וזכויות פרטיות ופרסום).

אתה תשתמש בשירות pray.co.il באופן העולה בקנה אחד עם כל החוקים והתקנות החלים. לא תכלול בפרופיל שלך מספרי טלפון, כתובות רחוב, שמות משפחה, כתובות אתרים, כתובות דואר אלקטרוני, הפניות אנטומיות או מיניות פוגעניות, או שפה פוגענית בעלת רמיזות מיניות או קונוטטיביות, ולא תפרסם תמונות המכילות עירום או מידע אישי. . pray.co.il, Inc. שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לדחות כל פרופיל או תמונה שאינם עומדים באיסורים אלה.

לא תעסוק בפרסום לחברים אחרים, או בשידול, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם דרך השירות. לא תשדר מכתבי שרשרת או דואר זבל לחברי pray.co.il אחרים.

לא תפרסם, תפיץ או תשכפל בשום צורה חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע קנייני אחר ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הבעלים של הזכויות הקנייניות הללו.

אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם חברי pray.co.il אחרים. pray.co.il, Inc. שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לעקוב אחר מחלוקות בינך לבין חברים אחרים. כל הפרה עלולה להוביל לסעד משפטי מטעם pray.co.il, Inc.

 

 

שיפוי על ידי חבר

 

אתה תגן, תשפה ותשמור על pray.co.il, Inc., נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיה, הסוכנים והצדדים השלישיים שלה, בגין כל הפסד, עלויות, התחייבויות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר) הקשורים או הנובעים. מתוך השימוש שלך בשירות pray.co.il, לרבות, אך לא רק, כל הפרה על ידך של תנאי הסכם זה.

 

 

תוכן מקוון

 

דעות, עצות, הצהרות, הצעות או מידע או תוכן אחר שזמינים דרך שירות pray.co.il הם אלה של מחבריהם בהתאמה ולא של pray.co.il, Inc., ואין בהכרח להסתמך עליהם. מחברים כאלה הם האחראים הבלעדיים לתוכן כזה. pray.co.il, Inc. אינה מבטיחה את הדיוק, השלמות או התועלת של מידע כלשהו בשירות ואינה מאמצת או תומכת ואינה אחראית לדיוק או מהימנות של דעה, עצה או הצהרה כלשהי. בשום פנים ואופן לא תהיה pray.co.il, Inc. אחראית לכל אובדן או נזק הנובע מהסתמכות של מישהו על מידע או תוכן אחר המתפרסם בשירות pray.co.il, או מועבר לחברי pray.co.il.

אזהרה - נא לקרוא: יתכן שחברים או משתמשים אחרים של pray.co.il (כולל משתמשים לא מורשים, או "האקרים") עלולים לפרסם או לשדר חומרים פוגעניים או מגונים בשירות pray.co.il ושייתכן שאתה לא מרצון נחשף לחומרים פוגעניים או מגונים כאלה. זה גם אפשרי עבור אחרים לקבל מידע אישי עליך עקב השימוש שלך בשירות, וכי הנמען עשוי להשתמש במידע זה כדי להטריד אותך או לפגוע בך. pray.co.il, Inc. אינה אחראית לשימוש במידע אישי כלשהו שתבחר לחשוף בשירות. אנא בחר בקפידה את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות pray.co.il או משחרר לאחרים.

pray.co.il, Inc. שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לפקח על החומרים המפורסמים באזורים הציבוריים של שירות pray.co.il. ל-pray.co.il, Inc. תהיה הזכות להסיר כל חומר כזה שמפר, או לכאורה מפר, את החוק או הסכם זה. על אף זכותה זו של pray.co.il, Inc., אתה נשאר האחראי הבלעדי לתוכן החומרים שאתה מפרסם באזורים הציבוריים של השירות ולהודעות הדוא"ל הפרטיות שלך. הודעות דוא"ל שנשלחות בינך לבין חברי pray.co.il אחרים שאינם נגישים בקלות לציבור הרחב יטופלו כפרטיות על ידי pray.co.il, Inc. במידה הנדרשת על פי החוק החל.

 

 

הסרת מידע

 

אמנם איננו יכולים ואיננו יכולים לעיין בכל הודעה שנשלחה על ידי משתמשי השירות, ואיננו אחראים לכל תוכן של הודעות אלו, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מחויבים, למחוק או להעביר תוכן לרבות ללא הגבלה פרופילים, פרסומים ציבוריים ו הודעות, שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, סבורים שהן מפרות את קוד ההתנהגות המפורט לעיל או כל הנחיות תוכן רלוונטיות, או שאינן מקובלות בדרך אחרת. אתה תישאר האחראי הבלעדי לתוכן של פרופילים, פרסומים ציבוריים והודעות שאתה עשוי לשדר או להקליט לשירות או לשלוח למשתמשי השירות.

 

 

זכויות קניין

 

pray.co.il, Inc. מחזיקה ושומרת על זכויות קנייניות אחרות בשירות pray.co.il. השירות מכיל את החומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים ומידע קנייני אחר של pray.co.il, Inc. ומעניקי הרישיונות שלה. בנוסף, חברים אחרים עשויים לפרסם מידע המוגן בזכויות יוצרים, שיש לו הגנת זכויות יוצרים בין אם הוא מזוהה כמוגן בזכויות יוצרים ובין אם לאו. פרט לאותו מידע שהוא ברשות הציבור או שקיבלת רשות עבורו, לא תעתיק, תשנה, תפרסם, תשדר, תפיץ, תבצע, תציג או תמכור מידע קנייני כזה.

על ידי פרסום מידע או תוכן לכל אזור ציבורי של pray.co.il, אתה מעניק באופן אוטומטי, ואתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות להעניק, ל-pray.co.il, Inc. ולחברי pray.co.il אחרים רישיון עולמי בלתי חוזר, תמידי, לא בלעדי, בתשלום מלא, להשתמש, להעתיק, לבצע, להציג ולהפיץ מידע ותכנים כאלה ולהכין יצירות נגזרות של, או לשלב ביצירות אחרות, מידע ותכנים כאלה, ולהעניק ולאשר רישיונות משנה של האמור לעיל.

 

 

מידע מסופק על ידי חבר

 

למעט כפי שצוין אחרת במדיניות הפרטיות של pray.co.il, pray.co.il, Inc. תשמור בסודיות את כל המידע שסופק על ידך ל-pray.co.il, Inc., כולל מספרי כרטיסי אשראי, ותשתמש או לחשוף מידע כזה רק למטרות שלשמן נאסף מידע זה, או כנדרש על פי חוק.

 

 

עמלות ותשלומים ניידים

 

כל שאלה או מחלוקת בנוגע לחיוב, עמלות או תשלומים יש להפנות לספק שירותי הטלפון הנייד שלך לצד שלישי.

 

 

כתב ויתור על אחריות

 

pray.co.il, Inc. מספקת את שירות pray.co.il על בסיס "כמות שהוא" ואינה מעניקה אחריות מכל סוג שהוא, מפורש, משתמע, סטטוטורי, בקשר לשירות או בקשר לכל תקשורת עם לא מחוסנים -dating.com, Inc. או נציגיה, או אחרת ביחס לשירות. pray.co.il, Inc. מסירה במפורש כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. pray.co.il, Inc. אינה מתחייבת שהשימוש שלך בשירות pray.co.il יהיה מאובטח, ללא הפרעות, זמין תמיד או ללא שגיאות, או יעמוד בדרישות שלך, או שכל פגמים בשירות להיות מתוקן. pray.co.il, Inc. מתנערת מאחריות עבור שירות טלפוני, ואינה ניתנת אחריות לגבי שירות טלפוני,

 

 

הגבלת אחריות

 

בשום מקרה pray.co.il, Inc. לא תהיה אחראית (i) כלפיך לכל נזק מקרי, תוצאתי או עקיף (כולל, אך לא רק, נזקים בגין אובדן נתונים, אובדן תוכניות, אובדן רווחים, עלות של רכישת שירותים חלופיים או הפרעות שירות) הנובעות משימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות pray.co.il, גם אם pray.co.il, Inc. או סוכניה או נציגיה יודעים או קיבלו הודעה על האפשרות של נזקים כאלה או (ii) לכל אדם מלבדך. על אף כל דבר אחר הכלול במסמך זה, pray.co.il, Inc's. החבות כלפיך מכל סיבה שהיא, וללא קשר לצורת הפעולה, תהיה מוגבלת בכל עת לסכום ששולם, אם בכלל, על ידך ל-pray.co.il, Inc. עבור השירות במהלך תקופת החברות .

בנוסף, pray.co.il, Inc. מסירה כל אחריות, ללא קשר לצורת הפעולה, למעשים או מחדלים של חברים או משתמשים אחרים (כולל, אך לא רק, משתמשים לא מורשים, או "האקרים") של שירות pray.co.il.

 

 

שינויים ממדינה למדינה תחומי שיפוט

 

מסוימים מגבילים את תחולתם של כתבי ויתור ואחריות ומגבלות אחריות, כך שכתבי האחריות לעיל ומגבלות האחריות עשויים שלא לחול עליך.

 

 

הוראות כלליות

 

אתה מסכים שחוק פלורידה (ללא קשר לעקרונות ניגודים של חוק) ישלוט בהסכם זה, שכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו תהיה כפופה למקום הבלעדי של בתי המשפט הפדרליים והמדינתיים במדינת פלורידה, וכי אתה נכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הפדרליים והמדינתיים במדינת פלורידה בקשר לשירות או להסכם זה. הסכם זה, שהתקבל עם ההרשמה לשירות pray.co.il, מכיל את כל ההסכם בינך לבין pray.co.il, Inc. לגבי השימוש בשירות. ניתן לתקן הסכם זה רק לאחר הודעה על ידי pray.co.il, Inc. אליך, או על ידי כתב חתום על ידך ועל ידי פקיד מורשה של pray.co.il, Inc. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, התנאים יישארו לאחר סיום החברות שלך בשירות. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כפסולה, שאר הסכם זה ימשיך בתוקף ובתוקף.

 

 

מדיניות החזר כספי

 

pray.co.il תנפיק החזר כספי תוך 72 שעות ממועד מנוי ראשוני בתנאי שאף אחד מהשירותים לא נוצל. מעבר לתנאים אלו, בקשות להחזרים יהיו לפי שיקול דעתו הבלעדי של pray.co.il ותיבדקנה על בסיס חבר לחבר.

 

 

מדיניות זכויות יוצרים

 

הפסקת הרשאות משתמש בגין הפרה ופרטי קשר בגין חשד להפרת זכויות יוצרים:

אנו נפסיק את ההרשאות של כל משתמש שמשתמש באתר זה כדי להעביר חומר המוגן בזכויות יוצרים שלא כדין ללא רישיון, הסכמה מפורשת, הגנה תקפה או פטור משימוש הוגן לעשות זאת. בפרט, משתמשים ששולחים תוכן משתמשים לאתר זה, בין אם מאמרים, תמונות, סיפורים, תוכנות או חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, חייבים לוודא שהתוכן שהם מעלים אינו מפר את זכויות היוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים (כגון זכויות פרטיות או פרסום) . לאחר הודעה נאותה של בעל זכויות היוצרים או סוכן זה אלינו, ואישור באמצעות צו בית משפט או הודאה של המשתמש כי הוא השתמש באתר זה כאמצעי להפרה בלתי חוקית, אנו נפסיק את זכויות השימוש ו/ה של המשתמשים המפרים. או גישה לאתר זה.